ทัวร์ญี่ปุ่นPRO TOKYO POPULAR

ทัวร์ญี่ปุ่นPRO TOKYO POPULAR "ชมซากุระ" 5วัน 3คืน บิน(SL)


“วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์
18,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Lion Air
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง
 • วันที่

  2

  สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรีโอไดบะไดเวอร์ซิตี้
 • วันที่

  3

  สัมผัสหิมะ ลานสกี-โอชิโนะฮักไก-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • วันที่

  4

  สัมผัสหิมะ ลานสกี-โอชิโนะฮักไก-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • วันที่

  5

  สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
28 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 63 22,999 22,999 22,999 7,900 10,000 16,999 W/L W/L
29 มี.ค. 63 - 02 เม.ย. 63 22,999 22,999 22,999 7,900 10,000 16,999 34
30 มี.ค. 63 - 03 เม.ย. 63 22,999 22,999 22,999 7,900 10,000 16,999 W/L W/L
01 เม.ย. 63 - 05 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,900 10,000 19,999 34
02 เม.ย. 63 - 06 เม.ย. 63 29,999 29,999 29,999 7,900 10,000 23,999 34
03 เม.ย. 63 - 07 เม.ย. 63 29,999 29,999 29,999 7,900 10,000 23,999 34
04 เม.ย. 63 - 08 เม.ย. 63 28,999 28,999 28,999 7,900 10,000 22,999 34
06 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,900 10,000 19,999 34
07 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,900 10,000 19,999 34
08 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,900 10,000 19,999 34
09 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 30,999 30,999 30,999 9,900 10,000 24,999 34
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 32,999 32,999 32,999 9,900 10,000 26,999 34
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 32,999 32,999 32,999 9,900 10,000 26,999 34
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 30,999 30,999 30,999 9,900 10,000 24,999 34
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 29,999 29,999 29,999 9,900 10,000 23,999 34
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 28,999 28,999 28,999 9,900 10,000 22,999 34
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,900 10,000 19,999 34
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 23,999 23,999 23,999 7,900 10,000 17,999 34
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 21,999 21,999 21,999 7,900 10,000 15,999 34
18 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 20,999 20,999 20,999 7,900 10,000 14,999 34
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 19,999 19,999 19,999 7,900 10,000 13,999 W/L W/L
20 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 18,999 18,999 18,999 7,900 10,000 12,999 W/L W/L
21 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 20,999 20,999 20,999 7,900 10,000 14,999 34
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 21,999 21,999 21,999 7,900 10,000 15,999 34
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 21,999 21,999 21,999 7,900 10,000 15,999 34
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 21,999 21,999 21,999 7,900 10,000 15,999 34

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 1,000 - 30,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 0438345779
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน