อุบลราชธานี โขงเจียม เขมราฐ ผาเเต้ม สามพันโบก

อุบลราชธานี โขงเจียม เขมราฐ ผาเเต้ม สามพันโบก

ไฮไลท์
Unseen Thailand เเห่งภาคอีสาน เขมราฐย่านเมืองเก่า โขงเจียมเเดนน้ำสองสี วัดพระธาตุหนองบัว ขัวน้อยบ้านชีทวนมานาเด้อคาเฟ่ โขงเจียม จุดชมวิวเเม่น้ำสองสี อุทยานแห่งชาติผาเเต้ม เสาเฉลียง สามพันโบก หาดหงส์ วัดโพธิ์ ย่านเมืองเก่าเขมราฐ วัดเรืองเเสง บัวนาคาเฟ่ วัดถ้ำคู่หาสวรรค์ ถนนคนเดินนครอุบลราชธานี
เริ่มต้น
8,999 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอุบลราชธานี - ขวันอ้ ยบา้นชที วน - มานาเด้อคาเฟ่ - โขงเจียม –วัดถ ้าคูหา สวรรค์- จุดชมวิวแมน่ า้สองสี- วัดเรืองแสง
 • วันที่

  2

  ชมพระอาทติ ยข์ นึ้ - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - เสาเฉลียง - สามพันโบก - หาดหงส์- วัดโพธิ์- ย่านเมืองเก่า เขมราฐ - ถนนคนเดินนครอุบลราชธานี
 • วันที่

  3

  ทุ่งศรีเมือง - วัดพระธาตุหนองบัว - บัวนาคาเฟ่ - สนามบินอุบลราชธานี - สนามบินสุวรรณภูม

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
04 พ.ย. 64 - 06 พ.ย. 64 8,999 8,999 8,999 2,000 สอบถาม จองด่วน
11 พ.ย. 64 - 13 พ.ย. 64 8,999 8,999 8,999 2,000 สอบถาม จองด่วน
18 พ.ย. 64 - 20 พ.ย. 64 8,999 8,999 8,999 2,000 สอบถาม จองด่วน
25 พ.ย. 64 - 27 พ.ย. 64 8,999 8,999 8,999 2,000 สอบถาม จองด่วน
02 ธ.ค. 64 - 04 ธ.ค. 64 9,999 9,999 9,999 2,000 สอบถาม จองด่วน
04 ธ.ค. 64 - 06 ธ.ค. 64 10,999 10,999 10,999 2,000 สอบถาม จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 1,000 - 30,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน หรือตามที่ได้แจ้งตกลงกันไว้
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน) พร้อมแจ้งโปรแกรมเดินทาง, วันที่เดินทาง และเบอร์ติดต่อ
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือตามที่ได้แจ้งตกลงกันไว้
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 043-8-34577-9
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ตลาดท่าดินแดง 044-0-27752-3
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร 
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM 
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ 
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
 • ทำรายการผ่านบริการแอพพิเคชั่นทางมือถือ ของธนาคารที่ท่านได้ใช้บริการอยู่

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ