เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@buddytriptravel

Travel License : 11/08009

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5วัน 4คืน (SL)

ทัวร์ไต้หวัน UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5วัน 4คืน (SL)

ทัวร์ไต้หวัน UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5วัน 4คืน (SL)

เที่ยวไต้หวัน 5วัน 4คืน มหัศจรรย์ UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน อุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง

รหัสทัวร์

TW_SL00058

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

28 มี.ค. 67 - 05 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

18,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

มิ.ย. 67

22,999฿

01-05

21,999฿

06-10

19,999฿

13-17

20,999฿

27-01ก.ค.

ก.ค. 67

20,999฿

05-09

20,999฿

11-15

22,999฿

19-23

22,999฿

26-30

ส.ค. 67

20,999฿

02-06

22,999฿

09-13

20,999฿

15-19

21,999฿

23-27

ก.ย. 67

21,999฿

05-09

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

27 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67

20,999

20,999

19,999

4,500

8,000

-

30

05 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67

20,999

20,999

19,999

4,500

8,000

-

30

11 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67

20,999

20,999

19,999

4,500

8,000

-

30

19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

22,999

22,999

21,999

4,500

8,000

-

30

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

22,999

22,999

21,999

4,500

8,000

-

30

02 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67

20,999

20,999

19,999

4,500

8,000

-

30

09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

22,999

22,999

21,999

4,500

8,000

-

30

15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

20,999

20,999

19,999

4,500

8,000

-

30

23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

21,999

21,999

20,999

4,500

8,000

-

30

05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

21,999

21,999

20,999

4,500

8,000

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมืองㆍ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวันㆍเมืองหนานโถว ㆍ วัดเหวินหวู่ ㆍ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ㆍ วัดพระถั่งซำจัง ㆍ ชิมชาอู่หลง ㆍ เมืองเจียอื้

Day : 2

นั่งรถไฟอาลีซานㆍเมืองไถจงㆍ โรงละครแห่งชาติไถจงㆍ ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

Day : 3

เมืองไทเปㆍ ร้านพายสับประรด ㆍ ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) ㆍ Germaniumㆍ นุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ㆍ ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day : 4

วัดหลงซาน ㆍ ศูนย์เครื่องสำอาง ㆍ เมืองนิวไทเป ㆍ อุทยานแห่งชาติเยหลิ่ว ㆍถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี ㆍ หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิน ㆍ เมืองเถาหยวน

Day : 5

สนามบินเถาหยวนㆍ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ท่าดินแดง

044-0-27752-3

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด

ถนนลาดหญ้า

043-8-34577-9

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 140 ครั้ง