ทัวร์เยอรมนี GERMANY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน

ทัวร์เยอรมนี GERMANY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน

ทัวร์เยอรมนี GERMANY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน ไฮไลท์ เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ขึ้นยอดเขาจุงฟราว นั่งรถไฟ TGV เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมันและเบียร์ ทานสวิสฟองดูว์ หอยเอสคาโก้ และอาหารไทย


ทัวร์เยอรมนี GERMANY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์
UNIDE_EK00022
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
16 มิ.ย. 66 - 21 ต.ค. 66
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
92,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินดูไบ-มิวนิค-จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์
 • วันที่

  3

  ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น
 • วันที่

  4

  ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-สิงโตแกะสลักบนหน้าผาหิน อินเทอลาเก้น
 • วันที่

  5

  กระเช้า Eiger Express-ยอดเขาจุงฟราว-กอลมาร์
 • วันที่

  6

  สตราสบูร์ก-รถไฟ TGV-ปารีส-ล่องเรือบาโตมูซ-ห้าง Samaritaine
 • วันที่

  7

  หอไอเฟล-ประตูชัย-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ร้านค้าปลอดภาษี La Vallee Village Outlet-สนามบินปารีส
 • วันที่

  8

  สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

16 มิ.ย. 66 - 23 มิ.ย. 66

ผู้ใหญ่
92,900 บาท
เด็กมีเตียง
92,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
87,900 บาท
พักเดี่ยว
15,000 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
98,900 บาท
เด็กมีเตียง
98,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
93,500 บาท
พักเดี่ยว
15,000 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
92,900 บาท
เด็กมีเตียง
92,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
87,900 บาท
พักเดี่ยว
15,000 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
92,900 บาท
เด็กมีเตียง
92,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
87,900 บาท
พักเดี่ยว
15,000 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
92,900 บาท
เด็กมีเตียง
92,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
87,900 บาท
พักเดี่ยว
15,000 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
16 มิ.ย. 66 - 23 มิ.ย. 66 92,900 92,900 87,900 15,000 - - 25
08 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 98,900 98,900 93,500 15,000 - - 25
22 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66 92,900 92,900 87,900 15,000 - - 25
09 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 92,900 92,900 87,900 15,000 - - 25
21 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 92,900 92,900 87,900 15,000 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ท่าดินแดง 044-0-27752-3
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 043-8-34577-9
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน