ทัวร์เกาหลี โซล แทอัน เลทส์โก ทิวลิปล้นทุ่ง 5วัน 3คืน บิน(TG)

ทัวร์เกาหลี โซล แทอัน เลทส์โก ทิวลิปล้นทุ่ง 5วัน 3คืน บิน(TG)


เที่ยวเทศกาลดอกทิวลิปติด 1 ใน 5 ของโลก ชมดอกทิวลิปหลากสีสันถึง 1.2 ล้านดอก ถ่ายรูปสุดชิคสวนศิลปะอันยาง ทุ่งดอกอาซาเลียเมืองคันโป
19,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้-เมืองยงอิน-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน)
 • วันที่

  3

  เมืองแทอัน-เทศกาลดอกทิวลิปแทอัน-เมืองคันโป-เทศกาลดอกอาซาเลีย-คอสเมติค-ถนนฮงแด
 • วันที่

  4

  หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง-พระราชวังเคียงบกกุง-ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน-ดิวตี้ฟรี-ตลาดเมียงดง
 • วันที่

  5

  โซลทาวเวอร์-สมุนไพรฮอตเกนามู-พลอยอเมทิส-สวนศิลปะอันยาง-ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต-สนามบินอินชอน-สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 21,999 21,999 21,999 5,000 5,999 - 31
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 21,999 21,999 21,999 5,000 5,999 - 31
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 21,999 21,999 21,999 5,000 5,999 - 31
18 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 19,999 19,999 19,999 5,000 5,999 - 31
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 21,999 21,999 21,999 5,000 5,999 - 31
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 21,999 21,999 21,999 5,000 5,999 - 31
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 21,999 21,999 21,999 5,000 5,999 - 31
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 21,999 21,999 21,999 5,000 5,999 - 31
25 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 19,999 19,999 19,999 5,000 5,999 - 31
28 เม.ย. 63 - 02 พ.ค. 63 22,999 22,999 22,999 5,000 5,999 - 31
29 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63 23,999 23,999 23,999 5,000 5,999 - 31
30 เม.ย. 63 - 04 พ.ค. 63 23,999 23,999 23,999 5,000 5,999 - 31
03 พ.ค. 63 - 07 พ.ค. 63 22,999 22,999 22,999 5,000 5,999 - 31
04 พ.ค. 63 - 08 พ.ค. 63 20,999 20,999 20,999 5,000 5,999 - 31
06 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 21,999 21,999 21,999 5,000 5,999 - 31
08 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 21,999 21,999 21,999 5,000 5,999 - 31

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 1,000 - 30,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 0438345779
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน