ทัวร์ญี่ปุ่น Nagoya Matsumoto Fuji ซุปตาร์ ซากุระชมพูหวานเย็น 5วัน 3คืน บิน(XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น Nagoya Matsumoto Fuji ซุปตาร์ ซากุระชมพูหวานเย็น 5วัน 3คืน บิน(XJ)


อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือนลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซาคาเอะ
25,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง
 • วันที่

  2

  สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-ชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ-เมืองมัตสึโมโตะ
 • วันที่

  3

  ปราสาทมัตสึโมโต้-เมืองยามานาชิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าเลทท์-แช่ออนเซน-บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • วันที่

  4

  ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นยู่กับสภาพอากาศ)-เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น-ทะเลสาบฮามานาโกะ-เมืองนาโกย่า-ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 • วันที่

  5

  สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
02 เม.ย. 63 - 06 เม.ย. 63 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
03 เม.ย. 63 - 07 เม.ย. 63 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 - 30
05 เม.ย. 63 - 09 เม.ย. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - 32
07 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
09 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 - 12
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 - 25
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - 29
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - 24
21 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
26 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม
28 เม.ย. 63 - 02 พ.ค. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 - เต็ม เต็ม

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 1,000 - 30,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท บัดดี้ ทริป ทราเวล จำกัด ถนนลาดหญ้า 0438345779
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน