เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นสนามบินหลักของประเทศไทย สนามบินมีความหมายว่า "แผ่นดินทอง"  ถือเป็นแผ่นดินทองประตูสู่เอเชีย  โดยชื่อของสนามบิน ได้รับพระราชทานจาก "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" (รัชกาลที่ 9)  

          การเดินทางมาสนามบินสามารถเดินทางมากันได้หลากหลายเส้นทาง และในปัจจุบันยังมีรถไฟใต้ดิน เดินทางมาถึงสนามบิน โดยใช้เวลาไม่นาน เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินแล้ว เราจะค้นหาจุดเช็คอินของแต่ละสายการบินได้จากตารางเคาน์เตอร์ ที่สนามบินได้ติดตั้งไว้ ให้ทุกท่านสังเกตกันได้ง่ายๆ สายการบินจะมีเคาน์เตอร์ในการให้บริการผู้โดยสาร เพื่อเดินทางไปประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีเคาน์เตอร์ตั้งแต่ A - W (ยกเว้น I,O,V) ท่านจะเดินทางไปกับสายการบินใด เรามาเช็คข้อมูลเบื้องต้นกันว่าแต่ละสายการบินอยู่ที่เคาน์เตอร์ไหนกันบ้าง  แต่ถ้าจะใช้แน่นอน เราต้องไปเช็คที่ตารางเคาน์เตอร์ที่สนามบินในวันที่เราเดินทาง กันนะคะ

การทำวีซ่า สำหรับคนไทย

การทำวีซ่า สำหรับคนไทย

การเดินทางไปต่างประเทศสำหรับคนไทย ที่ถือพาสปอร์ตเล่มธรรมดา [Ordinary Passport] มีอยู่หลายประเทศที่ ไม่ต้องทำวีซ่า หรือ ต้องทำวีซ่า แต่ทำแบบ Visa on Arrival [VOA]  ก่อนการเดินทางก็ได้ และเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเดินทาง เรามาตรวจสอบข้อมูลกันว่าประเทศที่เราจะไปต้องทำวีซ่า หรือไม่ อย่างไร 
สำหรับประเทศที่คนไทยต้องทำวีซ่า ก่อนการเดินทางนั้น สามารถเข้าไปเช็คขั้นตอนและเอกสารการยื่นวีซ่าได้ที่ บริการVIS